Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.

Verlof aanvragen

VERLOF AANVRAGEN.

Voor het boeken van vakanties zult u voor kinderen vanaf 5 jaar de officiële schoolvakanties moeten aanhouden. Het vakantierooster staat op deze site onder het kopje "kalender". Wij vragen u dringend zich hieraan te houden om problemen te voorkomen.
Wilt u vrij vragen voor uw kind buiten de schoolvakanties, dan mag de directeur alleen toestemming geven wanneer de reden van uw aanvraag valt onder wat de leerplichtwet "gewichtige omstandigheden" noemt. Wilt u, voordat u toestemming voor verlof vraagt, eerst alle onderstaande informatie goed doorlezen, en via de link bekijken of uw aanvraag aan de wet voldoet.

Via onderstaande link kunt u de wettelijke verlofregeling bekijken:

WETTELIJKE VERLOFREGELING BASISONDERWIJS

Wilt u vrij vragen voor uw kind op basis van de verlofregeling, dan kunt u (minimaal twee weken van te voren) een verlofaanvraag indienen. U kunt hiervoor een formulier (laten) ophalen bij de directie, of hieronder downloaden en uitprinten. In bepaalde gevallen wordt een bewijsstuk gevraagd (bv. kopie van een huwelijksaankondiging).
Zijn er omstandigheden die niet in de verlofregeling genoemd worden, maar die volgens u wel reden zijn om vrij te krijgen, dan kunt u dit persoonlijk of telefonisch overleggen met de directie.

Eerder afreizen of later terugkomen van vakantie om files te vermijden of vanwege de mogelijkheid van goedkopere tickets, is geen reden voor verlof. De directie mag hiervoor wettelijk absoluut geen toestemming verlenen. Ook mag er op vrijdag en maandag geen (deel van de) dag vrij gegeven worden voor de mogelijkheid van een "lang weekend" weg. Een schoolvakantie of weekend verlengen door verlofdagen aan te vragen voor jubilea etc. is ook niet toegestaan, tenzij u kunt aantonen dat er ter gelegenheid van het jubileum op die dag een feest of receptie gehouden wordt.

De school is verplicht om melding te doen van ongeoorloofd schoolverzuim bij de leerplichtambtenaar (Bureau Leerplicht Drechtsteden). Doet de school dit niet of onvoldoende, dan kan een bestuurlijke boete opgelegd worden aan de school. De leerplichtambtenaar kijkt mee in de verzuimadministratie van de school. Bij (een vermoeden van) ongeoorloofd schoolverzuim zal de leerplichtambtenaar de ouders uitnodigen voor een gesprek. Geeft u geen gehoor aan die uitnodiging, dan wordt proces-verbaal opgemaakt. Naar aanleiding van dit gesprek bij Bureau Leerplicht zijn er de volgende vervolgmogelijkheden, afhankelijk van de situatie:
  • Het gesprek heeft geleid tot afdoende verklaring; er worden geen verdere stappen ondernomen
  • Er wordt een officiële waarschuwing gegeven
  • Er wordt proces-verbaal opgemaakt, waarna de rechter een aanzienlijke geldboete kan opleggen
  • Er wordt een officiële zorgmelding gedaan bij de jeugdbescherming
  • Wanneer er eerder al een waarschuwing is geweest, volgt altijd proces-verbaal
Bij de beslissing van de leerplichtambtenaar wordt de aard en de duur van het verzuim meegewogen en ook of er sprake is geweest van misleiding (bv. ziekmelden terwijl het om vakantie gaat) of herhaling.

FORMULIER VERLOFAANVRAAG DOWNLOADEN
Dit formulier minimaal 2 weken voor het verlof (uitgezonderd onverwachte omstandigheden) ondertekend en evt. met kopie van bewijsstukken inleveren bij de directie van de school. De directeur zal de beslissing schriftelijk via een kopie van dit formulier aan u meedelen. Een aanvraag voor meer dan 10 schooldagen moet altijd vooraf goedgekeurd worden door de leerplichtambtenaar. Deze aanvraag moet minimaal 6 weken voor het verlof ingediend worden bij de directeur, vanwege de duur van de procedure.